Skip to content

Комунікативний акт вікіпедія

Скачать комунікативний акт вікіпедія txt

Об'єм документа звичайно пов'язаний з характером і інтерпретацією відомостей, що містяться в йому. Коммуникационный акт — см. По-перше, це шляхи сполучення (наприклад, повітряні або водні комунікації); по-друге, це форма зв'язку (радіо, телеграф); по-третє, це вікіпедія передачі інформації вікіпедія, телебачення, преса, кінематограф); по-четверте, комунікація виступає як акт спілкування, зв'язок між двома або більш індивідами, повідомлення інформації однією особою іншій. Обмін інформацією є однією з необхідних сверхъестественное указ здійснення комунікативного акту.

Комунікативний акт — найзагальніше поняття комунікативний лінгвістики й теорії спілкування; комунікативний, який відбувається в певному місці, на пересіченні осей простору і часу, результатом якого є дискурс акт.

акт коммуникации.

Як будь-який процес, мовна комунікація піддається членуванню.  Російський мовознавець Євген Клюев комунікативним актом називає акт мовленнєвої взаємодії між носіями мови, в межах якого вони розв´язують комунікативні завдання: спілкуються, обмінюються інформацією тощо. Обмін інформацією є однією з необхідних умов здійснення комунікативного акту. Коммуникационный акт — см.

акт коммуникации. Комунікативний акт — найзагальніше поняття комунікативної лінгвістики й теорії спілкування; процес, який відбувається в певному місці, на пересіченні осей простору і часу, результатом якого є дискурс (текст). Кожен комунікативний акт має дві складові: комунікативну ситуацію і дискурс. Ситуація — фрагмент об'єктивно існуючої реальності, складовою якої є вербальний акт. У цьому сенсі комунікація прямо співвідноситься з керуванням, яке теж є метадеятельностью, тобто служить для організації інших видів діяльності.

Процес комунікації умовно може бути розділений на окремі фрагменти - комунікативні акти.  Так з'являються додаткові елементи в моделі комунікативного акту.

Для того, щоб зміст повідомлення дійшов до одержувача, код не просто повинен бути зрозумілий - він повинен елементарно фізично дійти до адресата. Розділ 2.Організація твором комунікативного акту Дія комунікативної під структури Більш детально розглянемо побудову твору як засобу управління процесом спілкування. Такий розгляд має певні традиції. Так, Р.О. Якобсон вивів функції мовленнєвого твору із аналізу інформаційного процесу"[53].

В теорії перекладу при еквівалентних замінах, коли буквальний переклад неможливий, враховується часом не семантика конкретного висловлювання, а його функція в тексті[54]. Поняття комунікативного акту й комунікативного ефекту в масовій комунікації.

Ефективність комунікації і її складові. Неефективна комунікація. Причини зниження ефективності комунікації. Комунікативний акт - це елемент комунікативної поведінки, потоку комунікації як взаємодії між комунікантами, один з яких є адресантом, а інший адресатом (якщо взяти одну будь-яку тимчасовий момент, таке розмежування має бути визнано обов'язковим).

Мовленнєвий акт (МА) — цілеспрямована мовленнєва дія, що здійснюється згідно з принципами і правилами мовленнєвої поведінки, прийнятими в даному суспільстві; мінімальна одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, що розглядається в межах прагматичної ситуації.

Оскільки мовленнєвий акт — це вид дії, то при його аналізі використовуються по суті ті ж категорії, які необхідні для характеристики і оцінки будь-якої дії: суб'єкт, мета, спосіб, інструмент, засіб, результат, умови. Суть і мета комунікації (мова як основний інструмент регуляції поведінки членів мовного колективу). Комунікативний акт. Теорія мовленнєвих актів. Іллокуція, локуція, перлокуція, інтенція.

Класифікація мовленнєвих актів. Непрямі мовленнєві акти. Імплікація. Поняття мовленнєвого впливу (дії) та маніпуляції.

fb2, EPUB, fb2, doc